nr. 99/24.10.2023 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitalea scolilor din municipiul Tarnaveni”

ROMANIA                                                                       
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 99/24.10.2023
privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitalea scolilor din municipiul Tarnaveni”

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 24 octombrie 2023;

                          Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 18.191/18.10.2023, al Primarului Municipiului Târnăveni;

– Raportul de specialitate nr. 18.193/18.10.2023, al Compartimentului Proiecte cu Finanțare Internațională, din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni;

     In conformitate cu prevederile:

– Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completarile ulterioare;

– Ghidului specific PNRR\Pilonul VI. Politici pentru noua generație\Componenta C15: Educație\Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior\Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și\Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standard ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\Investiția 11.Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare;

In baza prevederilor Contractului de finantare nr.2437DOT/2023;

În temeiul dispozitiilor art.139 si art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

       Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. Se aprobă proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a scolilor din municipiul Tarnaveni”, finantat in cadrul PNRR, Componenta C15 – Educatie, in baza Contractului de finantare nr.2437DOT/2023.

 

Art.2.  Se aproba valoarea totala a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a scolilor din municipiul Tarnaveni”, in cuantum de 8.135.244,60 lei (inclusiv TVA), dupa cum urmeaza:

 

Valoare eligibila din PNRR    (lei) TVA eligibil (lei) Valoare totala eligibila (lei) Total  neeligibil  (lei) Valoarea totala (lei)
1 2 3=1+2 4 5=3+4
6.836.340,00 1.298.904,60 8.135.244,60 0,00 8.135.244,60

 

Art.3. Se aproba finanțarea tuturor costurilor neeligibile aferente proiectului, precum și alocarea resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului, in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile (fara TVA) din PNRR si a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme si/sau investitii pentru Componenta C15 – Educatie – MDLPA, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,               

SimFlorin    

                                                                                                                                                      Contrasemneaza,
                            Secretar general,
                               
Blănaru Ștefan