Proiecte HCL – ședința ordinară din data de 23 noiembrie 2023, orele 14.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

            

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1418 din  23.11.2023  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 23 noiembrie 2023, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.09.2023.
  2. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 67/13.07.2023.
  3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023.
  4. Proiect de hotarare privind preluarea in inventarul domeniului public al municipiului Tarnaveni a terenurilor aferente unor cartiere de locuinte situate in municipiul Tarnaveni.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de vânzare a spațiului medical C1-U2, a cotei părți din spațiile comune și a terenului aferent cabinetului medical înscris în CF 53879, situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10 și împuternicirea Primarului Municipiului Târnăveni în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare.

 

                      PRIMAR,                                            Secretar General ,  

            Megheșan Nicolae Sorin                                    Blănaru Ștefan

 

PV sedinta 23.10.2023