nr. 108/23.11.2023 privind modificarea  Anexei la H.C.L. nr. 67/13.07.2023 privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2023

R O M Â N I A        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 108/23.11.2023
privind modificarea  Anexei la H.C.L. nr. 67/13.07.2023 privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2023

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 23.11.2023 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19.709/13.11.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate l a proiectul de hotărâre pentru  modificarea  Anexei la H.C.L. nr. 67/13.07.2023 privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2023, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 19.742/13.11.2023          ;

În baza art.5, alin.(3)  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. art.129, alin.(2), lit.d)   coroborate cu alin.7. lit. d, e, f şi respectiv, art.196, lit. a) din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se  aprobă  modificarea Listei principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Municipiul Târnăveni  în anul 2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință   

Sincu Gheorghe Vlad                                                      Contrasemneaza,    
                                                                                         Secretar general
                                                                                       Ștefan Blănaru