nr. 109/23.11.2023      privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

R O M Â N I A                                                                                                                 

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr. 109/23.11.2023     
privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară  din data de  23.11.2023;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19.775/14.11.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni, Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2023, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 19.779/14.11.2023 și Raportul de specialitate nr. 19.896/15.11.2023  privind aprobarea achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în Lista, obiectivelor de investiții pe anul 2023 cu finanțare din bugetul local, întocmit în cadrul Serviciului Investiții, Achiziții, Servicii Publice;

În baza prevederilor:

–   Legea   nr. 368/2022  privind bugetul de stat pe anul 2023;

– Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, (art.7, alin.(13);

–  O.U.G. nr.90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023 conform Anexei nr.1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 cu finanțare integrală de la bugetul local al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.20 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.   

 

 

 

Președinte de ședință  

Sincu Gheorghe Vlad                                                      Contrasemneaza,    
                                                                                  Secretar general
                                                                                      Ștefan Blănaru