nr.110/23.11.2023 privind preluarea in inventarul domeniului public al municipiului Tarnaveni a terenurilor aferente cartierelor de locuinte situate in municipiul Tarnaveni

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                    
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.110/23.11.2023
privind preluarea in inventarul domeniului public al municipiului Tarnaveni a terenurilor aferente cartierelor de locuinte situate in municipiul Tarnaveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 23.11.2023;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19.690/13.11.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate înregistrat sub nr.19.692/13.11.2023;

In baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare si al art.7 al.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

În temeiul art.129, și art.196, lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aproba preluarea in inventarul domeniului public al municipiului Tarnaveni a terenurilor aferente cartierelor de locuinte situate in municipiul Tarnaveni si al suprafetelor acestora conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

Președinte de ședință

Sincu Gheorghe Vlad                                       Contrasemneaza,    
                                                                  Secretar general

                                                                                     Ștefan Blănaru  

 

 

                                                                         Anexa la HCL nr. 110/23.11.2023

 

  Elemente de identificare Suprafața măsurată
1 Cartier Gheorghe Mănoiu 3268 mp ( 1097 mp + 2171 mp )
2 Cartier George Enescu 5688 mp
3 Cartier Republicii 1871 mp
4 Cartier  Tineretului 5584 mp
5 Cartier Victoriei 7457 mp
6 Cartier Zorilor 8023 mp ( 6897 mp + 1126 mp )
7 Cartier Viitorului 13550 mp
8 Cartier Frumoasa 8738 mp