Proiecte HCL – ședința extraordinară convocată de îndată în 06.12.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 C O N V O C A T O R

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1495 din 05 decembrie 2023 și art.134 al.5 din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 06 decembrie  2023, ora 12.00, cu următorul:

 P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului etapizat cu titlul: ”REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN TÂRNĂVENI”, Cod SMIS 122321, în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului etapizat cu titlul”Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Tarnaveni”, Cod SMIS 124192, în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027, precum și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției directe de servicii de transport și valorificare deșeuri de sticlă în cantitate de 160 tone de la stația de transfer Târnăveni la un reciclator final.

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice  in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr. 93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                                  SECRETAR GENERAL ,               Megheșan Nicolae Sorin                                                      Ștefan Blănaru

 

  Târnăveni,
05 decembrie 2023