Proiecte HCL – ședința ordinară din data de 21 decembrie 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1537 din  13.12.2023  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 21 decembrie 2023, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 30.11.2023.
  2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanei.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei Mun. Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizării apartamentului cu nr.5, situat în blocul ANL str. Aleea Gării nr.15.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea apartamentării construcției situate în municipiul Târnăveni, str. Progresului nr. 20 ( bloc ANL) și stabilirea de cote părți teren aferent.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea completării și modificării contractului de Concesiune aprobat prin HCL 89 din2023 și completat prin HCL 92 din 2023.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni al lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2024.

 

                          PRIMAR,                                                     Secretar General ,    
                    Megheșan Nicolae Sorin                                    Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 13.12.2023

Spre stiința:

Raport de activitate al consilierului local Barbu Mădălin-Nicolae

Completare Raport de specialitate la Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023.

Spre aprobare: