nr. 1 din 10.01.2024 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2024-2025

R O M Â N I A                                                                               
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 1/10.01.2024
privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2024-2025

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de  10 ianuarie 2024 ;

Văzând Referatul de aprobare nr.267/04.01.2024 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2024-2025., întocmit de director executiv – Direcţia economică și  înregistrat sub nr.  268/04.01.2024;

Având în vedere ”avizul conform” al Inspectoratului Şcolar  Judeţean Mureş privind organizarea reţelei şcolare  din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2024-2025, nr 11.027/28.12.2023, aprobat prin Hotărârea nr.40/28.12.2023 a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, înregistrat la unitatea noastră sub nr. 22.615/29.12.2023;

În conformitate cu  prevederile art.16 din Legea  nr.198/2023, cu modificările ulterioare, pentru organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, coroborate cu prevederile art.3 din Ordinul Ministrului Educației nr.6.800/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind procesul de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar și pentru aprobarea Calendarului operațiunilor de organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025,  reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ  preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.

În baza art.7, alin.(13) din  Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art.129, alin (7), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2024-2025, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- Judeţul Mureş, Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni.

 

 

 

Președinte de ședință                                                                 Contrasemneaza,        
   Antonya Mihail                                                                          Secretar general
                                                                                                  Ștefan Blănaru