Proiecte HCL – ședința ordinară în 25.01.2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.43 din  18.01.2024  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 25.01.2024, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotărâre înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din mun. Târnăveni, stabilirea modalității de gestiune, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului pt. gestionarea câinilor fără stăpân din mun. Târnăveni,  a Indicatorilor de performanta ai Serviciului pt. gestionarea câinilor fără stăpân, a Caietului de Sarcini si a contractului cadru de delegarea gestiunii Serviciului pt gestionarea câinilor fără stăpân din mun. Târnăveni.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență și a situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din bugetul local al municipiului Târnăveni.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Târnăveni, pentru anul 2024.
  4. Proiect de hotarare privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni.
  5. Proiect de hotarare privind înființarea unor locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării  Planului  de  analiză  și  acoperire  a  riscurilor  in  domeniul  situațiilor de urgență al mun. Târnăveni.
  7. Raport de activitate al Directiei de Asistenta Sociala pentru anul 2023.

 

                  PRIMAR,                                                         Secretar General ,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                          Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 18.01.2024

 

Raport de activitate al consilierului local Hegheș Octavian

Spre aprobare: