nr. 5/25.01.2023 privind majorarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                           
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 5/25.01.2023
privind majorarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni

 

 Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 25 ianuarie 2024,

Luând act de Referatul de aprobare al Primarului municipiului Târnăveni, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 1861/17.01.2024;

Având în vedere urmatoarele prevederi legale :

– art.11 al.4 din Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

– Hotararea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 49/20.04.2023 privind stabilirea salariilor  de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni,

– ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene,

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului OSRU, privind majorarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni, înregistrat cu nr. 1862/17.01.2024;

În temeiul art.129, și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. Începând cu luna ianuarie 2024, salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni precum și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni,se majoreazăcu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Târnăveni prin aparatul de specialitate.

 

 

Presedinte de sedinta                                                          Contrasemneaza
    Antonya Mihail                                                               Secretar general
                                                                                                
Blanaru Stefan