Proiecte HCL – ședința extraordinară convocată de îndată, în 02.02.2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.263 din 01.02.2024 și art.134 al.5 din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 02 februarie 2024, orele 09.00, cu următorul:

 

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind preluarea personalului medico-sanitar din cadrul Cresei municipiului Tarnaveni arondate la unitatea de invatamant preuniversitar Gradinita nr.4 Tarnaveni.

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice  in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

 

 PRIMAR,                                                                  SECRETAR GENERAL ,
Megheșan Nicolae Sorin                                            Ștefan Blănaru

 

  Târnăveni, 01 februarie 2024