nr. 8 din 02.02.2024 privind aprobarea preluării personalului medical de specialitate din creșa arondată la Grădnița cu program prelungit nr. 4 din Municipiul Târnăveni 

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR. 8/02.02.2024
privind aprobarea preluării personalului medical de specialitate din creșa arondată la
Grădnița cu program prelungit nr. 4 din Municipiul Târnăveni 

 

Consiliul Local al municipiului Târnăveni, în şedinţa extraordinară de îndată din data de 2 februarie 2024;

Văzând referatul de aprobare al primarului  municipiului Târnăveni nr. 3181/01.02.2024,  privind preluarea personalului medical de specialitate  din creșa arondată la Grădnița cu program prelungit nr. 4 din Municipiul Târnăveni  și Raportul  de specialitate  nr. 3188/01.02.2024;

Având în vedere prevederile art. 82 şi ale art. 248 alin. (24) şi (24) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare,  dispozițiilor din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și din Legea nr. 53 /2003 – Codul muncii, republicare ,

Ţinând seama de prevederile Ordinului comun nr. 3040/114/670 din 10 ianuarie 2024 pentru aprobarea Procedurii privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale și a adresei nr.329/31.01.2024 transmisă de Grădinița  cu program prelungit nr.4 Târnăveni;

În conformitate cu art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul  prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. a), alin (3)  lit. c , art. 136 alin. (1)  și art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă preluarea prin transfer a personalului medical de specialitate, respectiv  asistent medical, din Creșa arondată la Gradinița cu program prelungit nr.4, în cadrul structurii funcționale a municipiului Târnăveni – Serviciul Public de Asistență Medicală Comunitară. 

Art.2. Organigrama și Statul de funcții ale Serviciului Public de Asistență Medicală Comunitară  a Municipiului Târnăveni , se modifică prin înființarea unui post de natură contractuală, de asistent medical,  durată nedeterminată cu normă întreagă.

Art.3 Se împuternicește primarul Municipiului Târnăveni să semneze Protocolul privind predarea-preluarea personalului medical sanitar de specialitate din Creșa arondată la Grădnița cu program prelungit nr. 4 din Municipiul Târnăveni. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul municipiului Târnăveni prin Direcţia Economică şi Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane.

          

      Preşedinte de şedinţă

     Cimpoca Alin Claudiu                                                        Contrasemnează,
                                                                                     Secretar general UAT,
                                                                                                     Blanaru Stefan