Proiecte HCL – ședința extraordinară în data de 09.02.2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.268 din 05 februarie 2024 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 09 februarie  2024, orele 12.00, cu următorul:

 P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea creditelor de angajament destinate  finanțării documentației pentru actualizarea Planului Urbanistic General  al Municipiului Târnăveni și a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru perioada 2024-2026.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2024.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2024.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2024.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

 

                  PRIMAR,                                                      SECRETAR GENERAL ,   
         Megheșan Nicolae Sorin                                            Ștefan Blănaru

 

  Târnăveni, 05 februarie 2024

 

Completare Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2024