Sedinta extraordinara de indata 12 februarie 2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.298 din 09.02.2024 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 12 februarie 2024, orele 10.00, cu următorul:

 

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea Stației de Sortare, Compostare și Transfer Cristești din județul Mureș.

1_Caiet de sarcini_NFP SSCT
2_Contract_NFP SSCT
3_STRATEGIA de contractrae_NFP SSCT
4_INSTRUCTIUNI pentru ofertanti_NFP SSCT
5_FORMULARE pentru depunerea ofertelor_NFP SSCT

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice  in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                     SECRETAR GENERAL ,   

          Megheșan Nicolae Sorin                                            Ștefan Blănaru

 

  Târnăveni,

09 februarie 2024