nr. 13 din12 februarie 2024 privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea Stației de Sortare, Compostare și Transfer Cristești din județul Mureș

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                           

HOTĂRÂREA nr. 13 din12 februarie 2024
privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea Stației de Sortare, Compostare și Transfer Cristești din județul Mureș

 

 

Consiliul Local al MunicipiuluiTârnăveni întrunit în şedinţa extraordinară de îndatadin data de 12.02.2024;

Văzând Referatul de aprobare nr. 3739/08.02.2024 al Primarului Municipiului Tarnaveni, adresa nr. 832/07.02.2024 (nr. 3662/07.02.2024), precum și Raportul nr.3740/08.02.2024,

Având în vedere dispoziţiile art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ale art.8 alin.(3), lit. „d^1”, ale art.10 alin.(4) – (5), art.22 alin.(1) și (3), art.22, art.29, art.30 și art.32 alin.(3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), alin. (3) lit. c), d), e),  art.6 alin.(1) – lit.„e”, „h” şi „i”, alin. (3),  art.7 și art.12 alin.(2) și art.15 ale Legii nr.101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

Potrivit reglementărilor art.17 alin.(3) pct. 18, 20, 22 și 24, precum şi ale art.20 coroborate cu cele ale art.21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Ecolect Mureş”,

Având în vedere avizarea Documentației de delegare temporară a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea Stației de Sortare, Compostare și Transfer Cristești din județul Mureș,

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1), coroborate cu cele ale alin.(7) lit.„n”, precum și cele ale art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

 Art.1.Se avizează Documentaţia de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă, a gestiunii pentru prestarea activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea Stației de Sortare, Compostare și Transfer Cristești din județul Mureș, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă inițierea procedurii de atribuire prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare a contractului de delegare temporară a gestiunii serviciilor prevăzute la art.1.
(2) Durata gestiunii delegate prevăzute la alin.(1) este estimată la 18 luni.

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Tarnaveni, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI „Ecolect Mureş”, documentația avizată conform art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş” să desfăşoare în numele şi pe seama Municipiului Tarnavenidelegarea temporară a gestiunii serviciului de salubrizare conform prevederilor art. 2 și a documentaţiei avizate conform art.1.

Art.5.(1) Se mandatează ADI „Ecolect Mureş”, să semneze contractul de delegare cuprins în documentația aprobată conform art.1.

(2) În sensul alin.(1), ADI „Ecolect Mureş” va putea modifica documentaţia, fără un acord prealabil, în funcţie de modificările care se impun, fiind mandatată să aducă orice lămuriri și modificări în atenţia operatorilor economici interesaţi, pe calea clarificărilor, fără ca modificările operate să aducă atingere standardelor de realizare a serviciilor publice de salubrizaredin județul Mureș.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în Adunarea Generală a Asociaților, Documentația de delegare a gestiunii  activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea Stației de Sortare, Compostare și Transfer Cristești din județul Mureș, avizată conform art. 1, şi răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

 

         Preşedinte de şedinţă

        Cimpoca Alin Claudiu

                                                                                            Contrasemneaza
                                                                                           Secretar general,
                                                                                              Blănaru Ștefan