Proiecte HCL – ședința ordinară în 29.02.2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R          

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.324 din  21.02.2024  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 29.02.2024, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I: 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru  anul 2024.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizației datorată de Municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România începând cu anul 2024.
  3. Proiect de hotarare privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru proiectul : ”Renovare, extindere si echipare cu calculatoare si echipamente tehnice a bibliotecilor ce vor fi transformate in hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale”.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea cesionării și a formei Contractului de cesiune pentru spațiul situat în Municipiul Târnăveni, str. Frumoasă nr.1, închiriat prin licitație publică cu Contractul de închiriere nr. 51/27.03.2017.
  6. Proiect de hotarare privind închirierii prin licitație publică a  boxei în suprafață de 16,00 mp, situată în Târnăveni, str. Mr. Gheorghe Mănoiu nr.1,  însușirea Raportului de evaluare și  a documentației de atribuire prin licitație publică.
  7. Proiect de hotarare privind actualizării cuantumului chiriilor anuale și indexarea acestora cu rata inflației pe anul 2023,  pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării nr.15.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor anuale și indexarea acestora cu rata inflației pe anul 2023,  pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str. Progresului nr.20.
  9. Proiect de hotarare privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea SSCT Cristești, STZ 5 – Târnăveni, STZ 6 – Bălăușeri și STZ 7 – Râciu .
  10. Contestatia depusa de dl. Stan Ioan inregistrata sub nr. 3246 din 01.02.2024.

                  PRIMAR,                                                             Secretar General ,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                          Blănaru Ștefan

Târnăveni, 21.02.2024

Completare Proiect de ordine de zi:

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției directe de servicii de transport a unei cantități de 180 t deșeuri reciclabile de hârtie/carton – cod 200101 și plastic metal cod 200139, de la stația de transfer Târnăveni la statia de sortare, compostare si transfer Cristești

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei extraordinare din 12.02.2024

Proces verbal al sedintei extraordinare din 09.02.2024

Proces verbal al sedintei extraordinare din 02.02.2024

Proces verbal al sedintei ordinare din 25.01.2024

 

Anexe pct. 9 de pe Ordinea de zi:

Documentația de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea SSCT Cristești, STZ 5 – Târnăveni, STZ 6 – Bălăușeri și STZ 7 – Râciu