nr. 14 din 29.02.2024 pentru  aprobarea  nivelului taxei speciale de salubrizare pentru  anul 2024

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

                                                

                HOTĂRÂREA nr 14 din 29.02.2024
pentru  aprobarea  nivelului taxei speciale de salubrizare pentru  anul 2024

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa extraordinară din data de 29.02.2024;

Văzând Referatul de aprobare nr.1230/11.01.2024al Primarului Municipiului Tarnaveni, adresa nr. 6458/05.12.2023 (nr. 21055/06.12.2023), precum și Raportul de specialitate nr.1231/11.01.2024al Serviciului Impozite și Taxe Locale și ;

Ţinând cont de prevederile:

– art. 30 din Lege nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

– art. 6, alin. 1, lit. „k”, art. 26 alin (1) şi (4) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor;

– art.17 alin 5 lit.”j” din Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor,

– art. 454 lit.”g” și 484 alin (1)-(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,;

– art. 8, alin.(3), lit. „j” și “k”  din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată,;

– art. 9 alin. (1) lit „c” din OUG nr. 196/2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu;

– art. 18 și art. 21 din Ordinul nr. 640 al Președintelui ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;

Având în vedere HCL nr. 64/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrarea a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș,

Ţinând cont de prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În considerarea prevederilor art.17 din contractul de asociere încheiat la data de 02.11.2009 de către toate UAT din județ,

În temeiul  prevederilor art.129 alin.(2) lit.”b” și „d” coroborat cu cele ale alin.(4), lit.”c” şi alin.( 7) lit. „n”  precum şi  ale art.139  alin. (1),  coroborat cu alin.(3) lit „c” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,  privind Codul  administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024, după cum urmează:

  • Taxă de salubrizare pentru utilizatorii casnici din mediul urban: 16,83 lei/persoană/lună (inclusiv TVA);
  • Taxă de salubrizare pentru utilizatorii casnici din mediul rural: 11,21 lei/persoană/lună (inclusiv TVA);
  • Taxă de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici pentru gestionarea deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor se stabilește în cuantum de 370,41 lei/mc (exclusiv TVA), respectiv 440,79 lei/mc (TVA inclus);
  • Taxă de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici pentru gestionarea deșeurilor reciclabile se stabilește în cuantum de 314,16 lei/mc (exclusiv TVA), respectiv 373,85 lei/mc (TVA inclus).

Art. 2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate.

 

         Preşedinte de şedinţă
        Cimpoca Alin Claudiu

                                                                                                                                 Contrasemneaza
                 Secretar general,
                     Blănaru Ștefan