nr. 15 din 29.02.2024 privind  aprobarea cotizației datorată de Municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România începând cu anul 2024

R O M Â N I A                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 15/29.02.2024
privind  aprobarea cotizației datorată de Municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România începând cu anul 2024

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară  din 29.02.2024;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.253/12.01.2024 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind privind aprobarea cotizației datorată de Municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România

începând cu anul 2024, întocmit în cadrul Direcției economice și  înregistrat sub nr. 1.270/12.01.2024;

Având în vedere Hotârărea nr. Hotărârea nr.250/2023 privind stabilirea cuantumului cotizației datorate de membrii Asociației Municipiilor din România;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Începând cu anul 2024, cotizația datorată de municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România, se stabilește în sumă de 1,00 lei/locuitor/an înmulțit cu numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează cotizația.

Art.2. Pentru anul 2024, suma datorată de Municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România este de 24.558 lei lei calculată la un număr de 24.558 locuitori.

Art. 3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                                              

 

               

         Preşedinte de şedinţă
         Cimpoca Alin Claudiu
                                                                                              Contrasemneaza
                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                    
Blănaru Ștefan