nr. 16 din 29.02.2024 privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 16/29.02.2024
privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din  data  de 29 februarie 2024;

                Văzând:

Referatul de aprobare al primarului  municipiului Târnăveni, înregistrat sub nr.4126/15.02.2024,

Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale Târnăveni, înregistrat sub nr. 4127/15.02.2024,

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.11/09.02.2024 de aprobare a bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2024,

În baza prevederilor  art.18 din Legea nr.153/2017, art.35 1 din Legea nr.155/2010 si art.7 din HGR nr.171/2015,

În temeiul art. art.129, al.2 lit.b) si al.4 lit.a) precum și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1.În anul 2024 se acordă norma de hrană pentru personalul Direcției Poliția Localădin cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, numai în lunile martie, mai, iulie și septembrie.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire aprezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Târnăveni.

 

         Preşedinte de şedinţă
        Cimpoca Alin Claudiu

                                                                                                                                 Contrasemneaza
                 Secretar general,
                       
Blănaru Ștefan