Proiecte HCL – ședința ordinară în 21.03.2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.378 din  13.03.2024  si art. 134 al.5 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 21.03.2024, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local a excedentului  rezultat din execuția bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii existent în sold la sfârșitul anului 2023.
  2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2024.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de locuințe în blocul ANL situat în Municipiul Târnăveni, str. Progresului nr.20, de la apt.21 la apt.20.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizării apartamentului cu nr.21, situat în blocul ANL str. Progresului nr.20.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea cesionării și a formei Contractului de cesiune pentru spațiul situat în Municipiul Târnăveni, cu destinația de chioșc școlar, str. Republicii nr.30, închiriat cu Contractul de închiriere nr. 8 din 01.10.2020.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii protocolului de administrare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință în care își desfășoară activitatea AJOFM Mureș, punct de lucru Târnăveni, str. Republicii nr.30.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbării destinației imobilului ”Dispensar medical Bobohalma”, situat în Bobohalma nr.127, înscris în CF nr.53880-C1-U1, în sală pentru ceremonii funerare.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Statutului „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ”
  9. Raport de activitate al Directiei Politia Locala a municipiului Tarnaveni pentru anul 2023.
  10. Plangeri prealabile privind art.26 al.2 din Regulamentul aprobat prin HCL nr.80 din 31.08.2023.

                          PRIMAR,                                                  Secretar General ,  
                Megheșan Nicolae Sorin                                          Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 13.03.2024

 Spre aprobare:

Proces verbal al ședinței ordinare din 29.02.2024