Proiecte HCL – sedinţă extraordinară, în data de 08 aprilie  2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

 

C O N V O C A T O R

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 431 din 03 aprilie 2024 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 08 aprilie  2024, orele 12.00, cu următorul:

 

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ -,,Construire terasa acoperita si hala din structura metalica” a terenului in suprafata de 2400 mp, Tarnaveni, str. Rampei, nr. 18.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

 

                  PRIMAR,                                                         SECRETAR GENERAL ,   

          Megheșan Nicolae Sorin                                                   Ștefan Blănaru