Proiecte HCL – sedinţă extraordinară, în data de 15 aprilie 2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.463 din 10.04.2024 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 15 aprlie 2024, orele 14.00, cu următorul:

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2024.

 

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2024.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                       SECRETAR GENERAL ,   

          Megheșan Nicolae Sorin                                            Ștefan Blănaru

 

 

 

 

  Târnăveni,

10 aprilie 2024