Anunt organizare examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                        
JUDEŢUL  MUREŞ                                          
MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI                                         
PRIMĂRIA                                                                                        

Nr. 8441/24.04.2024

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile art. VII alin. (38) din OUG nr.121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Anexei nr. 10 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Târnăveni, organizează examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Târnăveni,

 

 

    Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

Nr. Crt. Demnumire funcție publică specifică categorie clasă Grad profesional deținut Compartiment Gradul profesional pt. care se organizează examenul
1. Inspector Execuție I asistent Compartiment Transport public local principal

 

DATA desfășurării examenului:

 • Proba scrisă se va desfăşura în data de: 27 mai 2024, ora 9,00;
 • Proba de interviu în termenul prevăzut la art. 103 din Anexa nr. 10 a OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

LOCUL de desfășurare a examenului:

      Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, str. Primăriei nr.7, din municipiul Târnăveni, judeţul Mureş.

Condiţii  de participare la  examenul de promovare în grad profesional:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b) și alin. 2 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ:

a)să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b)să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c)să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

 

Dosarul de înscriere la examen se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare, respectiv în perioada 25.04.2024–15.05.2024, inclusiv.

Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în grad profesional va conţine în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele :

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 4. d) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

Afişat în data de 25.04.2024 ora 08:00, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Târnăveni.

 

Primar,
MEGHEŞAN NICOLAE SORIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Anunț nr. 8441/24.04.2024

 

 

BIBLIOGRAFIA și TEMATICA
pentru examenul de promovare în grad profesional

 

 1. Constituția României, republicată,

cu tematica Titlul II – Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale;

 

 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

cu tematica: Partea I, partea a II-a – titlul I şi titlul II, partea a IV-a – titlul I şi partea a VI-a – titlul I şi titlul II din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

cu tematica: Cap. I, II și III din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

cu tematica: Cap. I,II,III și IV Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare  – integral;

 

 1. Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, modificată și completată prin Legea nr. 328/2018,

cu tematica: Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, modificată și completată prin Legea nr. 328 / 2018

 

   PRIMAR,
MEGHEŞAN NICOLAE SORIN