PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI, declanșarea, începând din data de 20 mai 2024, a unei proceduri de transfer la cerere pentru un post aferent unei funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate a primarului muncipiului Târnăveni

Număr: 9556  din 20.05.2024         

                                                                                                                                                                         

                                                 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI,

ANUNȚĂ,

 DECLANȘAREA, începând din data de 20 mai 2024, A UNEI PROCEDURI DE TRANSFER LA CERERE PENTRU UN POST AFERENT UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI MUNCIPIULUI TÂRNĂVENI

 

 Primaria Municipiului Târnăveni, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2), (3), (5), (8), (8¹) și (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier achiziții publice, grad profesional superior la Compartimentul Achiziții Publice, Serviciul Investiții Achiziții Servicii Publice,  Direcția Tehnică Urbanism Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Târnăveni, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului – cadru privind ocuparea unei funcții publice sau contractuale vacante din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni și  serviciile publice de interes local, prin transfer, la cerere sau în interesul serviciului, denumit în continuare Regulament.

DOCUMENTE NECESARE ȘI DATĂ LIMITĂ

Persoanele interesate, sunt invitate să depună la sediul primăriei Municipiului Târnăveni, prin registratură, în termen de 20 zile calendaristice de la data afişării anunţului,  următoarele documente:

 1. cerere de transfer, conform modelului atașat;
 2. curriculum vitae, modelul comun european
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, raportat la cerinţele din fişa postului vacant;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator, după caz, pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice; 
 6. adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcţiei publice solicitate;
 7. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului atașat.

Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei.

Procedura de selecție în cazul transferului la cerere cuprinde următoarele etape succesive:

 1. selecția persoanelor care îndeplinesc condițiile în vederea ocupării posturilor vacante prin transfer la cerere;
 2. proba interviu. Proba interviu va putea fi susținută doar de solicitanții declarați admiși la etapa selecției.

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR MENȚIONATE: 10 iunie 2024, ora 15:15

Conform prevederilor art. 13 din Regulamentul – cadru privind ocuparea unei funcții publice sau contractuale vacante din cadrul Municipiului Târnăveni, prin transfer, ulterior verificării dosarului/dosarelor de înscriere la procedura de transfer şi afişării rezultatului selecției, va fi organizată proba interviu în data de 19 iunie 2024, ora 11:00, la sediul Primăriei  Municipiului Târnăveni.

 

CONDIȚII SPECIFICE pentru ocuparea, prin transfer la cerere, a funcției publice vacante  de consilier achiziții publice, grad profesional superior la Compartimentul Achiziții Publice – Serviciul Investiții Achiziții Servicii Publice – Direcția Tehnică, Urbanism Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Târnăveni:

 

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet – nivel mediu;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

 • rezolvarea de probleme și luarea deciziilor – nivel operațional;
 • iniţiativă – nivel operațional;
 • planificare şi organizare – nivel operațional;
 • comunicare – nivel operațional;
 • lucru în echipă – nivel operațional;
 • orientare către cetățean – nivel operațional;
 • integritate – nivel operațional.

Cerinţe specifice (călătorii frecvente, delegări, detaşări): disponibilitate pentru program de lucru prelungit; deplasări în interesul serviciului.

Informații suplimentare se pot obține la secretarul comisiei, doamna Salahub Cristina Ecaterina, inspector, clasa I, grad profesional superior, telefon 0265.443400 int.39

                             Primarul municipiului Târnăveni
                                   Nicolae Sorin Megheșan

 

Cerere de transfer și Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – format editabil