nr. 21 din 23.02.2023 privind aprobarea  modificării Anexei la HCL nr.122/27.10.2022 pentru completarea Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții”Alimentare cu apă potabilă localitatea Botorca, Municipiul Târnăveni”

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 21/23.02.2023 privind aprobarea  modificării

Read more

nr. 20 din 23.02.2023 privind aprobarea modificării și completării HCL nr.147/15.12.20222 pentru vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr. 74/H (Centrala termică) și numirea comisiei de licitație

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 20/23.02.2023 privind aprobarea modificării

Read more

nr. 19 din 23.02.2023 privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Contractul cadru , Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea spațiului situat  în Municipiul Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918 nr.46/P2, apt.4 și desemnarea unui consilier local în comisia de evaluare

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 19/23.02.2023 privind aprobarea Documentației

Read more

nr. 18/23.02.2023 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2023-2024

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 18/23.02.2023 privind aprobarea organizării reţelei

Read more

nr. 17 din 23.02.2023 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 17/23.02.2023 privind rectificarea bugetului

Read more

nr. 16 din 23.02.2023 privind aprobarea  principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2023

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 16/23.02.2023 privind aprobarea  principalelor manifestări

Read more

nr. 15 din 23.02.2023 privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului  ”Reabilitarea clădirii Primăriei Municipiului Târnăveni în scopul creșterii eficienței energetice-P-ța Primăriei, nr.7, jud.Mureș”   finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2026

R O M Â N I A                          JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 15/23.02.2023   privind aprobarea creditelor de

Read more

nr. 14 din 23.02.2023   privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului  ”Reabilitare și eficientizare energetică a Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși”Corp C1 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2026

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 14/23.02.2023   privind aprobarea creditelor

Read more