Lista cuprinzand documentele de interes public

 1. Hotărârile Consiliului Municipiului Târnăveni şi dispoziţiile cu caracter normativ ale primarului;
 2. Procesele verbale privind şedinţele Consiliului  Local al Municipiului Târnăveni;
 3. Graficul de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului  Local al Municipiului Târnăveni;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului  Local al Municipiului Târnăveni şi regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Primăriei Municipiului Târnăveni;
 5. Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarăriei Municipiului Târnăveni;
 6. Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în Municipiul Târnăveni;
 7. Raportul anual de activitate al Primarului Municipiului Târnăveni;
 8. Raport anual privind accesul la informaţiile de interes public;
 9. Raport privind transparenţa decizională;
 10. Lista consilierilor locali;
 11. Rapoartele de activitate ale consilierilor locali;
 12. Bugetul propriu al Primăriei Municipiului Târnăveni, bilanţul contabil şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar;
 13. Acordurile şi protocoalele de cooperare şi asociere ale Primăriei Municipiului Târnăveni cu autorităţile ale administraţiei publice din ţară şi străinătate;
 14. Planurile urbanistice de detaliu (PUD), zonale (PUZ), generale (PUG);
 15. Certificate de urbanism, autorizaţii de construire, acorduri;
 16. Lista investiţiilor proprii şi a celor ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Primăriei Municipiului Târnăveni, finanţate din bugetul  local;
 17. Organigrama şi statele de funcţii ale aparatului propriu;
 18. Subvenţii nerambursabile acordate de Primăria Municipiului Târnăveni, asociaţiilor, fundaţiilor, organizaţiilor neguvernamentale şi unităţilor de cult în diferite domenii de activitate;
 19. Informări şi rapoarte prezentate în şedinţele Consiliului local;
 20. Documente referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor şi rezultatele acestora;
 21. Inventarul bunurilor din domeniul public al Primăriei Municipiului Târnăveni;
 22. Contractele economice, convenţiile şi protocoalele de colaborare sau parteneriat încheiate de Primăriei Municipiului Târnăveni cu persoane fizice sau juridice;
 23. Studii de mediu;
 24. Calendarul evenimentelor culturale;
 25. Calendarul pieţelor, târgurilor şi oboarelor;
 26. Lista traseelor de transport rutier public de persoane prin curse regulate atribuite de Comisia paritară;
 27. Asociaţiile intercomunitare;
 28. Declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor locali si a funcţionarilor publici;
 29. Anunţuri privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a funcţiilor publice/posturi vacante;
 30. Buletinul informativ al Primăriei Municipiului Târnăveni;
 31. Lista şi datele de contact ale instituţiilor subordonate Primăriei Municipiului Târnăveni.