nr. 72 din 26.05.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL                         

                         

HOTĂRÂREA nr. 72/26.05.2022
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local

 

 

               Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 26 mai 2022,

Văzând referatul de aprobare nr. 10275 din 19.05.2022  al Primarului Municipiului Târnăveni și raportul  de specialitate nr. 10276 din 19.05.2022 al Serviciului  Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Tarnaveni,

Având în vedere  adresa Instituției Prefectului nr. 4412/SVII/2022,

In conformitate cu prevederile art. 155, art. 405, art. 407, art. 409 din OUG nr.57/2019, privind Codul Aministrativ,

În baza Legii nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern,

Potrivit dispozițiilor din Legea-cadru nr. 153/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și din Legea nr. 53 /2003 – Codul muncii, republicare ,

În temeiul  prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. a), alin (3)  lit. c  și art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului  Municipiului Târnăveni și ale serviciilor publice de interes local, conform Anexelor 1 si 2,  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă completarea Anexei 1 – b) Funcții publice de execuție la Hotărârea Consiliului Local Târnăveni nr. 5/31.01.2019, în sensul stabilirii salariului de bază pentru funcția publică de execuție de auditor grad profesional principal, astfel:

Nr. Crt. Funcția Nivelul studii Salariul de bază Gradația 0 -lei Coeficient
1 Auditor, grad profesional principal s 5055 2,43

Art.3.  Cu data adoptării prezentei se revocă orice alte dispoziții contrare.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni prin Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,  

Tutecean Dan Cristian                                  

              Contrasemneaza,

    Secretar general,

               Blănaru Ștefan