Urbanism și Amenajarea Teritoriului

 1. CERTIFICATUL DE URBANISM

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:

 1. a) cererea-tip – F1-CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism
 2. b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:

pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

 1. c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.
 1. AUTORIZAŢIA  DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE CONSTRUCŢII

 Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii cuprinde:

 1. a) cerere tip – F8-CERERE pentru emiterea  autorizatiei de construire /desfiintare ;
 2. b) certificatul de urbanism, în copie;
 3. c) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 4. d) documentaţia tehnică – D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
 5. e) avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
 6.  f) studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbansim, în condiţiile legii, un exemplar;
 7. g) dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare

3-CERERE pentru confirmarea desfiintarii constructiei 

4-CERERE pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii constructiei

5-CERERE pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala 

6-CERERE pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de contruire-desfiintare 

7-CERERE pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 

8-COMUNICARE pentru inceperea executiei lucrarilor 

9-COMUNICARE privind inchiderea executiei lucrarilor 

10-DECLARATIA privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza AC 

11-Declaratie regularizare 

12-MODEL pentru panou de identificare a investitiei