nr. 30 din data 06.03.2008 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 30 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 06 martie  2008;


        Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.4720 /2008;


          In temeiul Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;


         În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E 


          Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2008 conform anexei Formular 131 care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                      Presedinte de sedinta


                                                                              Lechintan Petru


 


 


 


 


                       Contrasemneaza


                               Secretar


                          Stefan Blanaru