ANUNT privind vanzarea prin licitatie publica a unor bunuri imobile

                                              

ROMÂNIA

Municipiul
Tarnaveni

Serviciul
Impozite si Taxe

 

Codul de
identificare fiscală
: 4323535                                                                                                                                                             Nr.13713./
22.06.2015

Piata
Primariei nr 7, Tarnaveni

Tel/fax
0265 443208 / 0265 446312     

 

 

 

 

ANUNȚUL

privind vânzarea pentru bunuri imobile

 

 

În temeiul art. 162 alin.(2) din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 16 luna iulie, anul 2015, ora 10, în ROMÂNIA
județul MUREȘ, codul poștal 545600, municipiul/ orașul/comuna Târnăveni , str. Piata Primăriei, nr. 7, bl. ………., sc. ……., et. ……, ap
…….., cam. …. se vor vinde prin licitatie publică următoarele bunuri imobile:

 

                     
proprietate
imobiliară compusă din spatiu comercial si depozit ambalaje  în suprafață de 292 m2,  deținut în baza Contract de vânzare cumpărare
1054/2006, situat în localitateaTârnăveni, str. Dezrobirii, nr. 2, înscris în
CF nr. 53846, nr. Top 1695/1/2/2/3, preț de evaluare/de pornire al licitației
53.290 lei,
proprietate a debitorului PALERMO LIVIU și  CATALINA cu
domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA, județul Alba , Loc. Cetatea de Baltă, str
Avram Iancu  nr. 52;
Bunul imobil mai sus menționat este  grevat de următoarele sarcini:  este întabulat  dreptul de ipotecă legalăa  Primăriei Tarnăveni, dosar execuțional nr. 788/2014

              
 

                     
proprietate
imobiliară compusă clădire pentru nefamilisti în cota de 1/1 în suprafata
totală de 598 m2, situată în localitatea Târnăveni, str. Avram
Iancu  , nr. 158/A, deținut în baza act
de  adjudecare nr. 1/C /2005, înscrisă în
CF nr. 50842 nr.top 1695/1/1/4/2, preț de evaluare/de pornire al licitației
758.901 lei,
proprietate a debitorului  S.C. EMANUEL S.R.L. cu
domiciliul ROMÂNIA, județul MUREȘ, codul poștal 545600, municipiul Târnăveni,
str.Păcii nr. 2, bl.O, ap. 3, CIF 17427244;
Bunul imobil mai sus menționat este  grevat de următoarele sarcini:  este întabulat  dreptul de ipotecă legală a  Casa de economii si consemnatiuni CEC SA
Bucuresti Suc Tg. MUREȘ,
Pentru bunul imobil prevăzut mai sus au comunicat titluri executorii
următorii creditori PRIMĂRIA TÂRNĂVENI cu sediul în Mun.
Târnăveni , str. Piata Primăriei, nr. 7dosar
execu
țional nr. 1236/2013.

                     
 

                     
proprietate
imobiliară compusă din teren intravilan, 
în suprafață de 1.200 m2, situat în localitatea Târnăveni,
str. Avram Iancu nr.65, jud MUREȘ, deținut în baza contractului de
vânzare-cumpărare nr.1355/1998, înscrisă în CF nr. 50306, nr. Top 209/2, preț
de evaluare/de pornire al licitației 27.178 lei,
proprietate in cota
1/1, a debitorului SC TURN COMEXIM
SRL 
cu domiciliul în ROMÂNIA,
județul MUREȘ, codul poștal 545600, municipiul Târnăveni, str.1 DEC 1918 ,
nr.46, Bl. Z5, ap.20;CIF 4027866
Bunul imobil mai sus menționat este  grevat de următoarele sarcini:  este întabulat  dreptul de ipotecă legală a  ANAF si Primăria Tarnăveni, dosar execuțional nr. 37/2014

 

Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin
licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare următoarele: Oferte de cumpărare; dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine,
actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au
obligații fiscale restante, sau altele după caz.

 urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare la locul fixat în acest scop.

                Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003,
republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art.9
alin.(2) lit. d)
din Ordonanța Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007,
cu modificările și completările ulterioare,
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.

Pentru informații suplimentare,
vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0265/443400

Data afișării: 30.06.2015

 

 

 

PRIMAR

Jrs. MEGHEȘAN NICOLAE SORIN