CONCURS de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de executie – asistent medical la Serviciul Public de Asistenta Sociala

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

PRIMĂRIA

Nr.  21157 / 20.10.2015    

A N U N Ț

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI TÂRNAVENI

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post

contractual vacant de execuție

 

  un post
– asistent  medical  
la Serviciul
Public de Asistență Social
ă – Centrul Social de Urgență cu Destinație Multifuncțională

 

 

CONDITII NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR CONTRACTUALE
VACANTE:

CONDITII GENERALE:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care
îndeplinește  condițiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 286/2011,
cu modificările și completările ulterioare:

a) are
cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba
română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată
de prevederile legale;

   d) are capacitate deplină de exercițiu;

   
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitățile sanitare abilitate;

   f) îndeplinește condițiile de studii și, după
caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos
la concurs;

 g) nu a fost condamnată definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDITII SPECIFICE:

– studii postliceale absolvite cu diplomă: școală
sanitară postliceală sau echivalentă;

– minimum 6 luni vechime în specialitate;

– să dețină certificat de membru O.A.M.M.G.A.M.R.
pentru exercitarea profesiei de liberă practică medicală avizat pe anul în
curs.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta
un dosar de concurs care va conține următoarele documente, conf art. 6 din HGR
nr. 286/2011: 

 a) cerere de
înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției
publice organizatoare;

 b) copia actului de
identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;

 c) copiile
documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau
instituția publică;

 d) carnetul de muncă
sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în
specialitatea studiilor, în copie;

 e) cazierul judiciar
sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 f) adeverință
medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,
data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit
de Ministerul Sănătății.

     În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul
declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe
propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la
data desfășurării primei probe a concursului.

  Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în
vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Concursul  constă din 2 probe și se
va desfășura conform următorului calendarului:

– Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere
este de 10 zile lucrătoare de la data afișării  anunțului, respectiv  6 noiembrie 2015, orele 15,00, la sediul
instituției

proba scrisă:
în data de  17 noiembrie 
2015  ora 10,00 la sediul
instituției, P-ța Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni

interviul: în
data 19 noiembrie 2015 ora 10,00 la sediul instituției, P-ța Primăriei, nr. 7,
Municipiul Târnăveni

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAȚII SUPLIMENTARE LA SEDIUL INSTITUȚIEI DIN
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, P-ȚA PRIMĂRIEI, NR. 7, CAMERĂ NR.26 “ SERVICIUL
ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE .

PERSOANA DE CONTACT : D-NA SALAHUB CRISTINA-ECATERINA, CONSILIER “
telefon 0265/443400
– int. 35.

 

P
R I M A R

Jrs.
Meghesan Nicolae Sorin

 

 

 

Anexa 

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

 


 1. PENTRU OCUPAREA 
  POSTULUI VACANT  DE  ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL LA SERVICIUL
  PUBLIC DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA

 


 1. Legea
  nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
  autoritatile si institutiile publice;

 2. Ordinul nr. 916/2006 privind  supravegherea si controlul infectiilor
  nozocomiale;

 3. Ghid de nursing- sub redactia  Lucretia Titirca ,  Editura œ Viata Medicala Romaneasca ;

 4. Urgente medico- chirurgicale Sinteze- Lucretia
  Titirca ;

 5. Nursing – Tehnici de evaluare si ingrijiri
  acordate de asistenti medicali- sub redactia  Lucretia Titirca “ Editura Viata
  Romaneasca;

 6. Ordonanta de Urgenta  nr. 144/2008 privind exercitarea
  profesiei de asistent medical

 

 

 

 

P
R I M A R

Jrs.
Meghesan Nicolae Sorin