Proiecte de HCL – sedinta ordinara din 28.01.2016

download

P.V. – spre aprobare - sedinta
oridinara a CL din 23.12.2015.pdf

1. Proiect de hotărâre privind
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Torok
Cristina și declararea ca vacant al locului acesteia în consiliul
local 

2. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Convenției de cooperare și a proiectului POLIȚIE “ AUTORITĂȚI
LOCALE, SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT Â 

3. Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați aferenți obiectivului de
investiții Reabilitare, modernizare și extindere Gimnaziul de Stat Traian “
Târnăveni Â 

4. Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați aferenți obiectivului de
investiții Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul Tehnic “
Târnăveni . 

5. Proiect de hotărâre privind
aprobarea necesității și oportunității achiziționării unor lucrări, servicii și
produse pe anul 2016 

6. Proiect de hotărâre aprobarea
bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul
2016 

7. Proiect de hotărâre aprobarea
modificării punctului 14 și punctului 31 din Capitolul VIII al Anexei nr.1 la
H.C.L. nr. 127/2015 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2016. 

8. Proiect de hotărâre aprobarea
stabilirii plafonului obligațiilor fiscale restante și neachitate la sfărșitul
trimestrului de raportare care urmează a fi publicate 

9. Proiect de hotărâre privind
aprobarea disponibilizării unor bunuri aflate în domeniul privat al municipiului
Târnăveni 

10. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a teraselor sezoniere pe
domeniul public și privat al municipiului Târnăveni 

11. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea minorității rome din
municipiul Târnăveni pe anul 2016. 

12. Proiect de hotărâre privind
acordarea mandatului reprezentantului municipiului Târnăveni de a vota în A.G.A.
a A.D.I. AQUAINVEST MUREȘ 

13. Proiect de hotărâre privind
aprobarea metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public și privat
al municipiului Târnăveni 

14. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de acțiuni privind lucrările de interes local pentru
persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activități în folosul
comunității în anul 2016 

15. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, acordate în
cadrul Serviciului Public de Asistență Socială-2016. 

16. Proiect de hotărâre privind
aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții al aparatului de
specialitate al primarului municipiului Târnăveni în vederea promovării
funcționarilor publici 

17. Proiect de hotărâre privind
aprobarea evaluării preformanțelor profesionale individuale ale secretarului
municipiului Târnăveni 

18. Informare privind Raportul de
activitate al Serviciului Public de Asistență Socială pentru anul
2015