ANUNT – Primaria Municipiului Tarnaveni organizeaza licitatie publica pentru vanzarea spatiului situat in Tarnaveni, str. Republicii nr.35

A N U NȚ:

 

Primăria Municipiului
Târnăveni
, cu
sediul în Târnăveni, str.
Piața Primăriei, nr.7, tel. 0265443400,
fax.0265446312, prin comisia de vânzare a spațiilor medicale constituită la
nivelul municipiului Târnăveni prin Dispoziția Primarului nr. 713/10.06.2014,

În temeiul prevederilor
art. 18 și următoarele din OG nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate
privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de
cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități
conexe actului medical,

Organizează licitație publică cu strigare în data de
21 octombrie 2016, ora 11,00, camera 6, pentru vânzarea
spațiului situat în  Târnăveni, str. Republicii
nr.35, județ MUREȘ,
înscris în CF nr. 51796-C1-U3, nr. cadastral 51796-C1-U3, în CF nr.
51796-C1-U6, nr. cadastral 51796-C1-U6 și în CF nr. 51796-C1-U4, nr. cadastral
51796-C1-U4,
în
suprafață utilă de 29,58 mp (din care 12,83
mp. cabinet și 16,75 mp. părți comune), precum și cota parte aferentă din terenul de
sub construcție, în suprafață de 42,89 mp.

Persoanele interesate vor depune documentele necesare la sediul Primăriei
municipiului Târnăveni până în data de
21 octombrie  2016, ora 9,00.

Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitație:

A. pentru persoane juridice:

a) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul
registrului comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele
adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare fiscală;

 b) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială
română;

 c) dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către
bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare
fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

 d) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al
persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii,
reorganizare judiciară sau faliment;

 e) declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este
beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condițiile OG 68/2008.

 f) împuternicire de la asociați pentru reprezentantul legal al
persoanei juridice;

 g) garanția de participare la licitație;

 h) taxa de participare la licitație.

B. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:

a) copie de pe actul de identitate;

 b) copie de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea
competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, din care rezultă că
are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără
activități conexe acestora;

 c) dovadă privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către
bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare
fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

 d)
declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul
unui alt contract de cumpărare, în condițiile OG 68/2008;

 e)
garanția de participare la licitație;

 f) taxa de participare la licitație.

 Garanția
de participare la licitație, stabilită la suma de 1.175 euro, prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 80/26.05.2016 și se achită până
în data de 21.10.2016, ora 9,00 în
contul RO 43 TREZ
4795006 XXX 006044 deschis la Trezorerie Târnăveni, la cursul de schimb din
ziua plății stabilit de BNR.

 Taxa
de participare la licitație, stabilită la suma de 1.175 euro, prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 80/26.05.2016 și se achită până
în data de 21.10.2016, ora 9,00 în contul RO 43 TREZ 4795006
XXX 006044 deschis la Trezoreria Târnăveni,
la cursul de schimb din ziua plății stabilit de BNR.

Informații suplimentare
și caiet de sarcini:  D-na Damian Carmen,
telefon: 0265443208.

PRIMAR

Jrs.
Megheșan Nicolae Sorin