CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT SEF STATIE ASFALTARE – MECANIC I din cadrul sectorului Intretinere Reparatii Drumuri

ROMÂNIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


PRIMÃRIA


 


 


PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ


 CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT:


șEF STAÞIE ASFALTARE – MECANIC  I  din cadrul  sectorului Întretinere Reparaþii Drumuri


 CONDIÞII :


          ºcoala de maiºtri ºi studii  medii –  profil  mecanicã;


          vechime minimã în domeniu 5 ani


 


 


 DATA, ORA, DE DESFÃșURARE A CONCURSULUI :


 


          proba scrisa 11.04.2007 orele 10,00


          interviu – 12.04.2007


 


LOCUL DE DESFÃșURARE A CONCURSULUI :


Sediul Institutiei, Municipiul Târnãveni, strada P-ta Primãriei, nr. 7- camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR :  06.04.2007


 


RELAÞII SUPLIMENTARE, BIBLIOGRAFIA LA CAMERA NR. 5- SERVICIUL ORGANIZARE, SALARIZARE, RESURSE UMANE SAU LA NUMARUL DE TELEFON 443400 INT.15


 


 


 


                                                                                            PRIMAR,


                                                                                ING. POPA OCTAVIAN


 


 


 


BIBLIOGRAFIE,


 


  


          Legea nr. 215/2001- privind Administratie Publica Locala modificata si completata;


  


          Legea n. 53/2003- Codul muncii, modificat cu completarile la zi  ;


  


          Legea nr. 477/2004- Codul de conduita al personalului contractual;


  


          Constructia  drumurilor – Mixturi asfaltice,    (Editura  Tehnica  Bucuresti-2000) 


                                       – Dozarea, malaxarea.


 


 


 


 


 


PRIMAR,


Ing. Popa Octavian