nr. 31 din data 22.03.2007 privind acordarea titlului de CETÃÞEAN DE ONOARE (POST MORTEM) al municipiului Târnãveni, D-lui Dr. Ing. ION BOITAN

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI                                             


CONSILIUL LOCAL                                                      


 


 


 


 


HOTÃRÂREA  nr. 31


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnãveni, întrunit în ºedinþa ordinarã din data de 22 martie 2007;


Vãzând referatul întocmit de consilierii Ioan Muntean ºi Ioan Micºa, înregistrat sub nr.6064/2007.


In temeiul art. 19 din Statutul municipiului Târnãveni


In temeiul art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


                                  


                                    HOTÃRÃșTE:


 


 


Articol unic. Se acordã titlul de CETÃÞEAN DE ONOARE (POST MORTEM) al municipiului Târnãveni, D-lui Dr. Ing. ION BOITAN, pentru merite deosebite la dezvoltarea vieþii economice a municipiului Târnãveni. 


  


 


                                                         Presedinte de sedinta


                                                               Suciu Cristian


 


  


                      Contrasemneaza


                            Secretar


                       Stefan Blanaru