nr. 64 din data 04.07.2007 privind aprobarea Actului Adiþional al Contractului de delegare de gestiune a Serviciilor publice de alimentare cu apã ºi canalizare prin concesiune, Mureº ºi mandatarea D-lui ALEXANDRU PETRU FRÃTEAN sã semneze actul adiþional, în numele ºi pe seama Consiliului Local al Municipiului Târnãveni

ROMÂNIA                                                                                       


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTÃRÂREA Nr. 64


din 04 iulie 2007


 


Privind aprobarea Actului Adiþional al Contractului de delegare de gestiune a Serviciilor publice de alimentare cu apã ºi canalizare prin concesiune, Mureº ºi mandatarea D-lui ALEXANDRU PETRU FRÃTEAN sã semneze actul adiþional, în numele ºi pe seama Consiliului Local al Municipiului Târnãveni


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni întrunit în ºedinþa extraordinara din data de 04 iulie 2007,


          Având în vedere prevederile art.13, alin.2 ºi 3 , art.19 pct.25 pct.2 din Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã ºi canalizare prin concesiune, coroborat cu prevederile Ordinului nr.65/2007, emis de Autoritatea Naþionalã de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã privind Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, precum ºi Legea nr.440/2006 privind aprobarea OUG nr.53/2006 privind aprobarea Contractului de finanþare dintre România ºi BEI pentru finanþarea Programului SAMTID –B ºi a Acordului de împrumut subsidiar nr.328/2006 încheiat cu Ministerul Finanþelor Publice.


        Vãzând expunerea de motive privind necesitatea aprobãrii Actului adiþional la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã ºi canalizare prin concesiune Mureº ºi a mandatãrii D-lui ALEXANDRU PETRU FRÃTEAN sã semneze actul adiþional la Contract, în numele ºi pe seama Consiliului Local al Municipiului Târnãveni.


        În temeiul art.465 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã,


H O T Ã R Ã ș T E:


 


        Art.1. Se aprobã  Actul adiþional la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice dealimentare cu apã ºi canalizare prin concesiune – Mureº din data de 13.11.2006, Anexa nr.1 la prezenta hotãrâre, care se încheie între Municipiul Târnãveni ºi operatorul regional S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.


        Art.2. În conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut Subsidiar privind proiectul de dezvoltare a infrastructurii în oraºele mici ºi mijlocii din Romania (SAMTID), faza a 2-a (B) se mandateazã D-L ALEXANDRU PETRU FRÃTEAN – Vicepreºedintele Consiliului Judeþean Mureº – sã semneze în numele ºi pentru Consiliul Local al Municipiului Târnãveni, Actul adiþional la Contractul arãtat la art.1 din prezenta hotãrâre.


        Art.3.Tarifele pentru apa potabila si canalizare nu vor fi majorate pana la 01.07.2008.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri se însãrcineazã D-L ALEXANDRU PETRU FRÃTEAN – Vicepreºedintele Consiliului Judeþean Mureº, conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV ºi Primarul Municipiului Târnãveni.


 


                                                   Presedinte de sedinta


                                                               Badea Adrian


 


 


                Contrasemneaza


                        Secretar


                Stefan Blanaru