nr. 79 din data 30.08.2007 privind desemnarea comisiei speciale de evaluare a performantelor manageriale ale d-lui Ducan Razvan la Casa de Cultura Mihai Eminescu

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A   nr. 79


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 30 august 2007;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.17248/2007 intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni;


          In temeiul art.6 din  O.G.nr.26/2005 privind managementul instituþiilor publice de culturã, modificata si completata de Legea nr.114/2006;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art.1. Se desemneaza comisia speciala de evaluare a performantelor manageriale ale d-lui Ducan Razvan la Casa de Cultura Mihai Eminescu in urmatoarea componenta:


          Modorcea Ovidiu


          Lechintan Petru


          Toma Georgeta


          Popovici Filon


          Szabo Albert


          Ciurca Emil


          Suciu Cristian


Art.2. Comisia de evaluare prevazuta la art.1. va analiza in perioada 03-21septembrie 2007, performantele manageriale la Casa de Cultura Mihai Eminescu pe perioada octombrie 2006 – septembrie 2007 si va constata in urma evaluarii daca rezultatele activitatii de management sunt pozitive sau negative.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                      Presedinte de sedinta


                                                                      Mohamed Kheir Barmou


 


 


                             Contrasemneaza


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru