nr. 6 din data 31.01.2008 privind aprobarea alocarea de fonduri cultelor religioase din municipiul Tarnaveni pentru construirea ºi repararea lãcaºurilor de cult ºi pentru conservarea ºi întreþinerea bunurilor de patrimoniu aparþinând cultelor

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                            


H O T A R A R E A  nr. 6


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


          Vãzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.845/2008;


          In temeiul prevederilor Legii nr.125/2002 de aprobare a Ordonanþei nr.82/2001;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


          Art.1.Se aprobã alocarea de fonduri cultelor religioase din municipiul Tarnaveni pentru construirea ºi repararea lãcaºurilor de cult ºi pentru conservarea ºi întreþinerea bunurilor de patrimoniu aparþinând cultelor, precum ºi pentru activitãþile de asistenþã socialã susþinute de acesteadupã cum urmeazã:


 


          Biserica Ortodoxa                                      150.000 lei


          Biserica Greco catolica                                  7.400 lei


          Biserica Romano-Catolicã                             4.000 lei


          Biserica Unitarianã                                        7.000 lei


          Biserica Reformatã                                      18.000 lei


 


          Art.2.Sumele prevazute la art.1. reprezinta limite maximale care vor fi acordate pe baza cererilor si a documentatiilor necesare decontarii conform procedurilor legale si vor fi cuprinse în bugetul general al municipiului Târnãveni pentru anul 2008.


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                 Incze Csaba Stefan Levente


           


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru