nr. 20 din data 31.01.2008 privind aprobarea Raportului de analiza a activitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2007 si Masurile de optimizare a activitatii pentru anul 2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 20


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


          Vãzând referatul intocmit de inspector P.S.I. Albu Marcel înregistrat sub nr.768/2008;


          In temeiul prevederilor Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;


          În baza prevederilor art.46.al.1  din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aproba Raportul de analiza a activitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2007 si Masurile de optimizare a activitatii pentru anul 2008, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                  Incze Csaba Stefan Levente


      


 


                Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru