nr. 17 din data 31.01.2008 privind aprobarea componentei colectivului de lucru pentru organizarea manifestarilor ocazionate de implinirea a 10 ani de la semnarea documentelor de infratire intre localitatile Tarnaveni – ROMANIA si Ronchin – FRANTA si a 730 ani de atestare documentara a localitatii Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                            


H O T Ã R R E A nr. 17


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.938/2008;


           În baza prevederilor art.46.al.1  din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art.1.Se aproba componenta colectivului de lucru pentru organizarea manifestarilor ocazionate de implinirea a 10 ani de la semnarea documentelor de infratire intre localitatile Tarnaveni – ROMANIA  si Ronchin – FRANTA si a 730 ani de atestare documentara a localitatii Tarnaveni dupa cum urmeaza:


          Primarul municipiului Tarnaveni            ing.Octavian Popa


          Viceprimarul municipiului  Tarnaveni     ing.Chindris Ovidiu


          Sef serviciu Buget Contabilitate       ec.Muth Rodica


          Sef compartiment OCAAE              consilier Costea Rodica 


          Consilier local                                 Muntean Ioan


          Consilier local                                 Incze Csaba Stefan Levente


          Consilier local                                 Stanciu Danil      


          Consilier local                                 Mohamed Barmou


          Consilier local                                 Ghetiu Radu


          Consilier local                                 Micsa Ioan


 


          Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                Incze Csaba Stefan Levente


           
               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru