nr. 38 din data 27.03.2008 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii finantarii editarii lucrarii “ARTA PLASTICA TARNAVEANA”.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                                               


 


H O T Ã R R E A  nr. 38


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 martie 2008;


          Vãzând adresa înregistrata sub nr.3449/2008 intocmita de referent Iuliu Moldovan;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aproba necesitatea si oportunitatea finantarii editarii lucrarii “ARTA PLASTICA TARNAVEANA”.


          Suma necesara editarii lucrarii “ARTA PLASTICA TARNAVEANA”  va fi cuprinsa in bugetul general al municipiului Tarnaveni pe anul 2008 la capitolul Cultura, religie, actiuni sportive si de tineret.


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                             Lechintan Petru


 


 


                   Contrasemneaza


                            Secretar


                      Stefan Blanaru