nr. 56 din data 29.05.2008 privind aprobarea P.U.D. pe amplasamentul situat in Tarnaveni Cartier 1 Decembrie 1918 pentru realizarea unei baterii de garaje

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                               


 


H O T Ã R R E A nr. 56


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 mai 2008;


          Vãzând referatul intocmit de arhitect sef Coros Ioan înregistrat sub nr.10686/2008;


          In temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 cu modificarile ulterioare si Legii nr.350/2001;


          În baza prevederilor art.46.al.1 si art.38 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aproba P.U.D. pe amplasamentul situat in Tarnaveni  Cartier 1 Decembrie 1918 pentru realizarea unei baterii de garaje conform anexei care face parte din prezenta hotarare.


          Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


  


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                             Modorcea Ovidiu


 


                     Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru