nr. 55 din data 29.05.2008 privind aprobarea Regulamentului de functionare si componenta Comisiei de acorduri unice

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


H O T Ã R R E A nr. 55


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 mai 2008;


          Vãzând referatul intocmit de arhitect sef Coros Ioan înregistrat sub nr.10685/2008;


          In temeiul prevederilor Legii nr.453/2001 si a Ordinului MLPTL nr.1943/2001;


          În baza prevederilor art.46.al.1 si art.38 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aproba Regulamentul de functionare si componenta Comisiei de acorduri unice conform anexei care face parte din prezenta hotarare .


          Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                             Modorcea Ovidiu


 


                    Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru