nr. 8 din data 27.06.2008 privind alegerea viceprimarului

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


  


 


HOTARAREA NR. 8 din 27 iunie 2008


 


           Consiliul local al Municipiului Tarnaveni intrunit in sedinta extraordinara din data 27 iunie 2008;


          In temeiul prevederilor art.13 din OG nr.35/2002 si art.57 al.3 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


 


HOTARASTE


 


 


 


Articol unic. Se alege in functia de viceprimar al municipiului Tarnaveni dl.Meghesan Nicolae Sorin.


 


 


 


 


PRESEDINTE DE SEDINTA


 


Popa Octavian


 


 


 


 


 


                                                                        Contrasemneaza,


                                                                              SECRETAR


                                                                          BLANARU STEFAN


 


                                                                               Cu obiectiuni