nr. 12 din data 31.07.2008 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr.12/2008
 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 31 iulie  2008;


          Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.15914/2008;


          In temeiul Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


  


H O T A R A S T E 


          Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2008 conform anexei Formular 131 care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                               Presedinte de sedinta


                                                                    Antonya Mihail


                                  (nu poate sa semneze, fiind plecat in concediu)


 


                  Consilieri locali :                  Meghesan Sorin                  Muntean Ioan                  Chindris Ovidiu


                                                               Contrasemneaza


                                                                     Secretar


                                                                Stefan Blanaru