nr. 20 din data 28.08.2008 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Tarnaveni nr. 26/28 februarie 2008

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTARAREA nr. 20/28 august 2008


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 28 august 2008;


Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.17797/2008;


In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art.1. Incepand cu data de 01 septembrie 2008 se revoca Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.26/28 februarie 2008


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                Presedinte de sedinta


                                                        Bercea Ioan


 


 


                              Contrasemneaza


                                    Secretar


                               Blanaru Stefan