nr. 26 din data 28.08.2008 privind modificarea anexei III din Hotararea Consiliului Local Nr.118/2003

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A  nr. 26


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 august 2008;


          Vãzând referatul inregistrat sub nr.17929/2008;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art.1. Se modifica anexa III din Hotararea Consiliului Local Nr.118/2003 in sensul desfiintarii locurilor de asteptare a clientilor de pe str. Republicii nr.77 – 5 locuri, str.Republicii nr.50 – 5 locuri si str.Vasile Milea nr.1 – 3 locuri si suplimentarea numarului de 4 locuri de asteptare a clientilor in piata Trandafirilor pana la numarul de 17 locuri.


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                                 Bercea Ioan


 


                              Contrasemneaza


                                    Secretar


                               Blanaru Stefan