nr. 18 din data 28.08.2008 privind aprobarea implementarii sistemului de urmarire si monitorizare a traficului rutier pe raza municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ã R R E A nr. 18/28 august 2008


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 august 2008;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.17813/2008;


          In temeiul prevederilor OUG nr.195/2002 si a OG nr.2/2001;


          În baza prevederilor art.46.al.1  din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


H O T A R A S T E


 


Art.1.Se aproba implementarea sistemului de urmarire si monitorizare a traficului rutier pe raza municipiului Tarnaveni prin asocierea cu o firma specializata agreata de I.P.J.Mures.


Art.2.Se mandateaza Primarului Municipiului Tarnaveni sa negocieze termenii contractului de asociere care va fi supus aprobarii consiliului local in urmatoarea sedinta ordinara.


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                                  Bercea Ioan


 


 


                              Contrasemneaza


                                    Secretar


                               Blanaru Stefan