nr. 31 din data 14.10.2008 privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa, de canalizare-epurare ape uzate menajere si canalizare ape pluviale, prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures – Sucursala Tarnaveni

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTÃRÂREA Nr. 31/14 ctombrie 2008


            
Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 14 octombrie 2008,


Vãzând expunerea de motive a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures – Sucursala Tarnaveni, inregistrata cu adresa nr.19.237/2008,


Vazand referatul compartimentului de specialitate  nr. 20.060 / 2008, intocmit de ing. Chirila Monica,


In temeiul prevederilor – OUG nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finantare SAMTID-B, care stipuleaza ca operatorii regionali vor aplica tarife unice pe intreaga arie de operare;


                                    – Contractului de Delegare de Gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune Mures/Harghita semnat la data de 13 nov. 2006, avizat de ANRSC cu actul nr.4142/4 oct. 2006;


                                    – Actului ANRSC nr. 4206/27 august 2008, prin care avizeaza nivelurile preturilor si tarifelor ce urmeaza sa le practice S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures – Sucursala Tarnaveni,


În baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


HOTÃRÃșTE:


 


Art.1. Incepand cu data de 01.11.2008, se aproba urmatoarele preturi si tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa, de canalizare-epurare ape uzate menajere si canalizare ape pluviale, prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures – Sucursala Tarnaveni, dupa cum urmeaza: 


Denumirea serviciului public


Pret/Tarif aprobat – lei/mc


cu TVA


fara TVA


Apa potabila


2,62


2,20


Canalizare-epurare ape uzate menajere


1,73


1,45


Canalizare ape pluviale


0,60


0,50


 


          


          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte Primarul Municipiului Târnãveni si S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                         Chindris Ovidiu


 


 


 


                   Contrasemneaza


                         Secretar


                     Stefan Blanaru