nr. 31 din data 08.04.2009 privind imputernicirea primarului municipiului Tarnaveni ca si conducator al delegatiei care se va deplasa in perioada 25 – 28 aprilie 2008 la Halle – Germania

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ã R R E A  nr. 31


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 08 aprilie 2009;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.7339/2009;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni ca si conducator al delegatiei formate din: Matei Maria (sotia), Meghesan Nicolae Sorin (viceprimar) si Capusan Monica (translator), care se va deplasa in perioada 25 – 28 aprilie 2008 la Halle – Germania la invitatia Primarului acestei localitati pentru participarea la aniversarea a 25 de ani de infratire intre localitatile Ronchin – Franta si Halle – Germania.


          Art.2. Cheltuielile ocazionate de aceasta deplasare vor fi suportate din bugetul general al municipiului Tarnaveni pe anul 2009.


Art.3. Cu  aducerea la   îndeplinire a   prezentei   hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                                     Incze Csaba


 


 


                        Contrasemneaza


                             Secretar


                         Stefan Blanaru